A A A
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jak do nas trafić?

ul. Farna 8, 97-300 Piotrków Trybunalski

POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA

Przejdź do interaktywnej mapy.ppp.e-mapa.net

O pracowni

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim jest jednostką budżetową powołaną na podstawie uchwały nr XVIII/260/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą “Pracownia Planowania Przestrzennego” i przyjęcia jej statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 117, poz. 1053).


W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy o maksymalne ograniczenie osobistych wizyt w Pracowni Planowania Przestrzennego. Prosimy o kontakt telefoniczny na numer: 44 732 15 10, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl lub ePUAP, adres skrzynki Elektroniczna Skrzynka Podawcza.


Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego prosimy o wstrzymanie składania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prowadzenie postępowań w tych sprawach związane jest z koniecznością prowadzenia prac w terenie (przeprowadzenie analizy urbanistyczno – architektonicznej) oraz koniecznością bezpośredniego kontaktu ze stronami prowadzonych postępowań administracyjnych. Jednocześnie informujemy, że złożone dotychczas wnioski są na bieżąco procedowane.

W pracowni planowania przestrzennego załatwisz:
  • Realizacji polityki przestrzennej miasta Piotrkowa Trybunalskiego
  • Prowadzenia postępowań administracyjnych
  • Wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Opracowań studialnych i analitycznych dotyczących sposobu zagospodarowania gruntów
  • Wydawania postanowień i opinii o podziale nieruchomości
  • Sporządzania opracowań planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym